GET 10% OFF YOUR FIRST ORDER!
WORLDWIDE SHIPPING.

RETURN POLICY

The right to withdraw from the contract

The customer who is a consumer has the right to withdraw from the sales contract within 14 days without giving any reason. The deadline to withdraw from the contract expires after 14 days from the day on which the customer acquires, or a third party other than the carrier and indicated by the customer acquires, physical possession of the Product.

A consumer is also understood as a natural person concluding a contract directly related to his business activity, when the content of this contract shows that he does not have a professional character for that person, resulting in particular from the subject of his business activity, made available on the basis of the provisions on the Central Economic Activity Records and Information.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from the sales contract by an unequivocal statement sent to us by post or by e-mail to contact@alinadancejewelry.com.
The customer may use the model withdrawal form constituting Annex 1 to the Regulations of our Online Store. The use of the form template is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for the customer to send information regarding the exercise of his right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

Please be advised that the right to withdraw from a distance contract does not apply to contracts specified in art. 38 of the Act of May 30, 2014 on consumer rights, including in relation to a contract where the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the consumer’s specifications or serving to satisfy his individual needs (it means in practice that you can not return the product that was designed specially for you, or you asked for other color that was not available from drop list, size, shape and etc.).

To exercise the right of withdrawal returned goods must not have been used, worn or washed, must be in a new condition without damages.

Consequences of withdrawal from the contract

In the event of withdrawal from this contract, we will refund to the customer all payments received from him, including the costs of delivering the goods (except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by the customer other than the cheapest standard delivery method offered in our Online Store) immediately, and in any case not later than 14 days from the date on which we were informed about the decision to exercise the right to withdraw from this contract. We will refund the payment using the same payment methods that were used by the customer in the original transaction, unless the customer has expressly agreed to a different solution; in any event, the customer will not incur any fees as a result of this reimbursement.

Please be advised that we may withhold the reimbursement until receipt of the Product.

Please send the Product to the following address: Alina Hurava, ul. Artura Młodnickiego 9a, 50-305 Wrocław, Poland immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which we were informed about the withdrawal from the sales contract. The deadline is met if the Product is returned before the period of 14 days has expired. Please be advised that the customer will be obliged to bear the direct costs of returning the goods.

WARRANTY FOR PRODUCT DEFECTS

Pursuant to Art. 556 of the Act of 23 April 1964 of the Civil Code, the Seller is liable to the customer if the Product sold has a physical or legal defect. The seller is released from liability under the warranty if the customer knew about the defect at the time of concluding the contract.

Based on Article. 558 of the Civil Code, in the case of the sale of the Product to a customer who is not a consumer, the Seller’s liability under the warranty is excluded. A consumer is also understood as a natural person concluding a contract directly related to his business activity, when the content of this contract shows that he does not have a professional character for that person, resulting in particular from the subject of his business activity, made available on the basis of the provisions on the Central Economic Activity Records and Information.

Delivery of the Product as part of the exercise of the rights resulting from the warranty for defects takes place at the expense of the Seller.

The Seller is liable under the warranty if the defect is found within 60 days from the date of delivery of the Product to the customer.

Notification of Product defects should be sent by e-mail to the following address
contact@alinadancejewelry.com or in writing to the address of the Seller’s registered office.

If the sold item has a defect, the customer may submit a declaration of price reduction or withdrawal from the contract, unless the Seller immediately and without undue inconvenience to the customer replaces the defective item with a defect-free one or removes the defect. This limitation does not apply if the item has already been replaced or repaired by the Seller or the Seller has not satisfied the obligation to replace the item with a non-defective one or to remove the defect.

The Customer may, instead of the removal of the defect proposed by the Seller, request the replacement of the item with a non-defective one or, instead of the replacement of the item, request the removal of the defect, unless it is impossible to bring the item into compliance with the contract in a manner chosen by the customer or would require excessive costs compared to the method proposed by the Seller.

The customer cannot withdraw from the contract if the defect is irrelevant
If it is necessary for the assessment of physical defects, the Product should be delivered to the following address: Alina Hurava, ul. Artura Młodnickiego 9a, 50-305 Wrocław, Poland.

The seller responds to the customer’s notification within 14 calendar days from the date of its receipt. Failure to consider the application within the set time limit is tantamount to taking it into account.
The Seller covers the costs of removing defects or replacing the Product with a new one.

POLITYKA ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.

Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na contact@alinadancejewelry.com.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (co znacza że ni możliwo zrwrócić rzecz, kształt czy kolor której były zmienione zgodnie z prośbą klienta).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy rzecz musi być zwrocona w nowym, nieużywanym stanie.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: Alina Hurava, ul. Artura Młodnickiego 9a, 50-305 Wrocław, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 60 dni od dnia wydania Produktu klientowi.

Zgłoszenie     o    wadach    Produktu    należy    przesłać    drogą    elektroniczną    na    adres contact@alinadancejewelry.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: Alina Hurava, ul. Artura Młodnickiego 9a, 50-305 Wrocław, Polska.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for:
X